Bieżące notowanie

2016-04-04 | Raport bieżący 19/2016

Temat:
Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej Spółką), informuje, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem z dnia 1 kwietnia 2016 roku akcjonariusz Familiar S.A., SICAV-SIF – spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowana w formie societe anonyme, posiadający 9,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, cofnął wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.
 
Przedmiotowe oświadczenie Familiar S.A., SICAV-SIF stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. O otrzymaniu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 w dniu 23 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2016-04-04 | Raport bieżący 19/2016 Cofnięcie wniosku o NWZA 2016-04-04