Bieżące notowanie

2010-05-14 | Raport nr 13/2010

 

Wybór członka Rady Nadzorczej – Heinz Wilhelm Dusar

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Heinza Wilhelma Dusar i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Heinz Wilhelm Dusar posiada wykształcenie techniczne

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska

    od 09.1998
    Prezes Zarządu Hampex Bad und Sanitärprodukte Verkaufs - Agentur GmbH z siedzibą w Dierdorf (Niemcy)
    04.1997 - 12.2004
    Aquaform Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) - Członek Zarządu
    11.1995 - 02.2000
    Prezes Zarządu Saniku GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy)
    08.1994 - 12.2004
    Decora Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) - Członek Zarządu
    od 07.1992
    Prezes Rady Zarządczej Saniku Holding S.A. (dawniej Saniku S.A.) z siedzibą w Couvet (Szwajcaria)
    od 12.1989
    Prezes Zarządu Shower - Star B.V. z siedzibą w Goirle (Holandia)
    od 07.1977
    Prezes Zarządu Hampex Handels und Importgesellschaft techn. Artikel mbH z siedzibą w Dierdorf (Niemcy)
    od 12.1972
    Właściciel i zarządzający spółką Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy)
    od 1959 Samodzielna działalność gospodarcza – właściciel firmy Dusar

Ponowne powołanie Pana Heinza Wilhelma Dusar w skład Rady Nadzorczej związane jest z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Heinza Wilhelma Dusar poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Heinz Wilhelm Dusar nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Heinz Wilhelm Dusar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.