Bieżące notowanie

2012-09-17 | Raport nr 13/2012

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 września 2012r. sporządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 17 września 2012r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.
Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 11 września 2012r. dokonała zakupu łącznie 8 621 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w  cenie 5,05 PLN za sztukę.
Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.