Bieżące notowanie

2012-09-18 | Raport nr 17/2012

Temat:
Korekta Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2012

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej koryguje niniejszym Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Decora za I półrocze 2012, opublikowany w dniu 31 sierpnia 2012 roku, poprzez uzupełnienie go o brakujący raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Decora S.A. za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012, który został załączony do niniejszego raportu bieżącego.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2012-09-18 | Raport nr 17/2012 Raport z Przegladu Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.06.2012 18-09-2013