Bieżące notowanie

2015-09-16 | Raport bieżący 14/2015

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 16 września 2015r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 11 września 2015r. dokonała zakupu łącznie 3.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie 6,59 zł za jedną akcję.Transakcja została dokonana w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.