Bieżące notowanie

2017-10-13 13:21 | Raport bieżący 25/2017

Temat:
Zbycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 

Podstawa prawna:
Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 13 października 2017 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta – Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 10 października 2017 r. dokonała zbycia 182 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 10,15 zł za jedną akcję, oraz w dniu 12 października 2017 r., dokonała zbycia 818 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 10,03 zł za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.