Bieżące notowanie

2018-04-24 17:52 | Raport bieżący 10/2018

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2018 r.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:


Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-04-24 17:52 | Raport bieżący 10/2018

Uchwały ZWZA 2018 spółki Decora S.A.

24-04-2018