Bieżące notowanie

2018-09-03 17:26 | Raport bieżący 24/2018

Temat : 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 września 2018 r.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:


Zarząd DECORA S.A. na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. w dniu 3 września 2018 r.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-03 17:26 | Raport bieżący 24/2018

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DECORA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2018 r.

03-09-2018