Bieżące notowanie

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

 

Stanowisko Zarządu Spółki Decora S.A. z dnia 28 września 2018 r. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 r.
 


Podstawa prawna:  
Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

 


Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.) („Ustawa”) oraz art. 80 ust. 2 Ustawy, niniejszym  przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania, ogłoszonego w dniu 12 września 2018 r. na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy przez następujące podmioty: (i) Spółkę, (ii) Pana Włodzimierza Lesińskiego oraz (iii) Panią Marzenę Lesińską (łącznie: „Wzywający”), do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki uprawniających do wykonywania, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających, 66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść stanowiska znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Satnowisko Zarządu Decora S.A. z 28.09.2018 dotyczące wezwania

28-09-2018