Bieżące notowanie

2013-11-29 | Raport nr 23/2013

Temat : Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwały o:

- odwołaniu Pana Heinza Wilhelma Dusar - Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, ze składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A.

- odwołaniu Pana Martina Sielker - Członka Rady Nadzorczej, ze składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A.

- odwołaniu Pana Petera Weigand - Członka Rady Nadzorczej, ze skład Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A.

- powołaniu Pani Marzeny Lesińskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia jej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

- powołaniu Pana Hermanna Josefa Christian do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

- powołaniu Pana Jacka Dąbrowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pani Marzena Lesińska posiada wykształcenie wyższe (mgr sztuki). Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończyła również Akademię Sztuk Wizualnych w Poznaniu uzyskując zawód grafik komputerowy.

Przebieg kariery zawodowej:

- od 2011              ML Golf Sp. z.o.o - prezes

- 2007-2010         KIM Studio projektowania (Poznań) - właściciel

- 2004                    Lena Lighting S.A. (Środa Wlkp.) - marketing manager

- 1997-1999         Agencja Reklamowa "Całka" (Poznań) - grafik komputerowy

Zgodnie ze złożonym przez Panią Marzenę Lesińską oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Panią Marzenę Lesińską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pani Marzena Lesińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pani Marzena Lesińska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Hermann-Josef Christian w latach 1965 - 1968  pobierał naukę  w zawodzie pracownika biurowo-administracyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Następnie w latach 1974 - 1976  uzyskał Dyplom Państwowy Ekonomista a następnie w latach 1976 - 1978 kontynuował naukę w zawodzie Księgowy Bilansista

 

Przebieg Kariery Zawodowej

1998 - 2007  Prezes Zarządu w spółce Hampex GmbH, Dierdorf

1996 - 2007  Prezes Zarządu w spółce Saniku GmbH, Anhausen

1994 - 2005  Członek Zarządu w spółce Decora S.A., Środa, Polska

1996 - 2006  Członek Zarządu w firmie Dusar Industrie, Środa, Polska

1994 - 2006 Członek Zarządu oraz  w ostatnim czasie Członek Rady Nadzorczej w firmie Aquaform, Środa, Polska

1992 - 2006  Kierownictwo handlowe w firmie Saniku, Couvet, Szwajcaria

1989 - 2000  Kierownictwo handlowe w firmie Shower Star, Tilburg, Holandia

1994 - 2007  Zwiększenie zakresu odpowiedzialności w firmie Dusar GmbH

1998 - 2007  Dyrektor zarządzający Działy finansowy, kadr, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz controllingu

1992 - 1997  Dyrektor kierownictwa handlowego

od 1983         Prokura

od 1981         Pełnomocnictwo handlowe

od 1979         Kierownik działu prowadzenia ksiąg finansowych

1979 - 2007  Dusar GmbH Anhausen

1976 - 1979  Kierownik działu księgowości w firmie Ohrem w Hürth

1973 - 1974  Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Brigitte Geschenke Hachenburg

1971- 1973  Służba wojskowa

1968- 1971  Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Rudolf Giehl Kirburg  

Zgodnie ze złożonym przez Pana Hermann-Josefa Christian oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Hermanna-Josefa Christian poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Hermann-Josef Christian nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pan Hermann-Josef Christian nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra.  Następnie ukończył studia  podyplomowe - Master of Business Administration, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, studia prowadzone przy współpracy m.in. z London School of Economic. Pan Jacek Dąbrowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ponadto odbył liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych, dotyczących między innymi transakcji pochodnych, derywatów kredytowych, ryzyka kredytowego zdał egzamin Level I CFA

 

Przebieg kariery zawodowej:

Od 1997 r. pracujący w sektorze bankowym m.in. w bankach Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również  w firmach doradczych (PwC Polska).

Posiada duże doświadczenie w  pozyskiwaniu finansowania, w szczególności w formie emisji obligacji korporacyjnych i samorządowych. Pracował również w jednostkach banków, odpowiedzialnych za obsługę klientów korporacyjnych m.in. w zakresie transakcji pochodnych, wymiany walutowej, lokowanie nadwyżek finansowych. Uczestniczył w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich, był również przewodniczącym Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy ZBP. Posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Jacka Dąbrowskiego oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Jacka Dąbrowskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Jacek Dąbrowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pan Jacek Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.